Kvalitét och miljö

Miljöberättelse 2009-09-21
 

1. Verksamhet
Infästningsspecialisten har sedan starten utvecklats till ett väl fungerande bolag med uppdrag för många olika företag runt om i landet. För oss innebär kvalitet förutom erfarenhet. engagemang och byggnadsföretagkunskap också miljöhänsyn. 

2. Miljöpolicy
Infästningsspecialistenskall genom att aktivt integrera miljöfrågor i hela sin verksamhet, bidra till en bättre livsmiljö för de anställda, för företagets kunder samt för samhället och naturen. Vår strävan skall vara att ständigt förbättra företagets verksamhet vad gäller påverkan av miljön på lång och kort sikt liksom de anställdas trivsel och säkerhet i arbetet.  Vi att deltar i branschens gemensamma arbete miljöfrågor och tar del av de kunskaper och rekommendationer som olika instanser  tillhandahåller. Gällande miljölagstiftningar skall följas liksom all övrig lagstiftning som branschen har att rätta sig efter för att skapa säkra och effektiva lösningar för våra kunder. 
Företagets engagemang inom miljöarbetet skall präglas av öppenhet och kunna redovisas för våra kunder. Samtliga anställda skall kunna delge intressenter företagets miljöpolicy. Leverantörer och samarbetspartners skall informeras om företagets miljöarbete och bidra till att vi uppfyller ställda miljökrav. 

3. Befintligt miljöarbete
Infästningsspecialisten har sedan vårt miljöarbete startade uppnått följande: 
* 90% av allt papper som köps in är svanmärkt.
* Vi lämnar burkar, tomglas till återvinning.
* Minskat vår energiförbrukning genom stänga av datorerefter arbetstid.
* Miljöutbildat vår personal.
* Köper Krav- och Rättvisemärkt Kaffe.
* Kör miljöbilar som går på svanenmärkt bränsle. (Eco Fuel)

4. Miljöpåverkan
Transporter till och från företaget, transporter till arbetsplatser, leveranser från våra leverantörer. Förbrukning av elenergi för kontor samt arbeten. 

5. Miljömål
* Öka miljökunskapen
* Minska pappersförbrukningen
* Minska utsläpp av koldioxid genom investering i miljöfordon

6. Övrigt
Genom att fokusera på miljöfrågor, ta miljöansvar och kommunicera detta utåt så påverkar vi våra leverantörer, kunder och kollegor i branschen att på motsvarande sätt öka miljömedvetenheten och därmed minska sin miljöpåverkan.